HEINEKEN Myanmar သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာအက်ဆံုး ေနရာျဖစ္ေသာ Junction City Office Tower အေဆာက္အအံုႀကီး၏ ၁၅ လႊာတြင္ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ရုံးခ်ဳပ္ေနရာအသစ္ကို ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။  ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံတကာဘီယာအမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ေသာ HEINEKEN ၏ ပံုရိပ္ကို  ျမွင့္တင္ရန္၊  ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊…

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လည္ပတ္ဖြယ္ရာ အထင္ကရ အေဆာက္အအံု ႀကီးျဖစ္ေသာ King Power Mahanakhon တြင္ အထူးအဆင့္အတန္းျမင့္ လူေနအိမ္ခန္းအသစ္မ်ားကို ဘန္ေကာက္ The Ritz-Carlton Residences Bangkok က မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၎အေဆာက္အအံုႀကီးသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာေဒသ Sathorn ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး…

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္နည္းပညာ Accelerator ျဖစ္ေသာ ဖန္တီးရာ သည္ ယေန႔တြင္ ၎၏ Accelerator Cohort ၃ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါCohort ၃ သင္တန္းအား  DaNa Facility ႏွင့္ UK aid တို႔မွ ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့သည့္ နည္းပညာStartup…

မန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္ေဆးရည္ အမွတ္ တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘီတာဒင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား မိန္းမကုိယ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားမွ်ေဝရန္ႏွင့္ ဖြင့္ဟေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာရန္အတြက္ အသိပညာေပး အခမ္းအနားတစ္ခုကို ယေန႔ Junction City တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပရိတ္သတ္မ်ား စိတ္ဝင္တစား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ “ကိုယ့္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ…

ကမာၻတစ္ဝန္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ Visa မွ သံုးစြဲသူျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္) ကို ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ား၁ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ခံနားလည္မႈ၊ သေဘာထားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ တိက်နက္နဲစြာ…

save The Children ၊ UNICEF ႏွင့္ Alive & Thrive အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၍ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအဂ်င္စီ Bridge မွ ဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  Vero မွ PR ႏွင့္ Digital ပိုင္းတို႔တြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ…

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔မွတ္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလြန္သိသာထင္ရွားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးကို ေတြ႔ႀကံဳလာေနသည္ဟု အမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ အမွတ္ တံဆိပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းရွိ Influencer တို႔၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ အထူးစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိကာ လူငယ္မ်ားသည္ Influencer ေခတ္ဟုေခၚေသာ ေခတ္ကာလအသစ္တစ္ရပ္ထံသုိ႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးဝင္လာေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။  အြန္လိုင္း Influencer ဆိုသူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာတို႔တြင္ လူအမ်ားကေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္သည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ Influencer မ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ ရရွိလာခဲ့သည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  အြန္လိုင္း Influencer မ်ားသည္ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေပၚ  မည္မွ်လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္ဆိုသည္ကို တိုင္းတာသိရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။   စီးပြားေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္မွာ Influencer မ်ားက ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္းကို (အမ်ားစုသည္ ယင္းသို႔ ေထာက္ခံမႈမွာ အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆသည္) ႏွစ္သက္သေဘာက်ကာ၊ ထိုသုိ႔ ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္းကို မိမိမိတ္ေဆြမ်ားက…

Samsung သည္ ၎၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တီဗီေမာ္ဒယ္အသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၆၅ လက္မ၊ ၇၅ လက္မ၊ ၈၂ လက္မ တီဗီအမ်ဳိးအစားမ်ားအျပင္ ၄င္း၏ အၾကီးဆံုး ၉၈ လက္မအရြယ္ QLED 8K တီဗီ အမ်ိဳးအစားကိုလည္း တစ္ပါတည္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ Samsung QLED…

Coca-Cola၏ မိသားစုဝင္ျဖစ္ေသာ Max+ သည္ ယေန႔တြင္ ရပ္ကြက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ အားေပးကူညီမႈ၊လုပ္အားမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ Max+ အလန္းစားလမ္းၾကား အမည္ရွိ ရန္ကုန္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္း နွင့္ လမ္း ၃၀ ၾကားတြင္တည္ရွိေသာ  အဆိုပါ လမ္းၾကားအား အမႈိက္ရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အဆင့္ျမွင့္တင္မြမ္းမံျပီး ေနထိုင္သူမ်ားနွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား၊…