ွဲကူ” အစီအစဉ်ဖြင ် လူမှုအက ိ ်းဖပ လိုပ်ငန််းကိို ဖပ လိုပ်သ ှာ်းမည် ဖြစ်င ကှာင််း အသိငပ်း င ကညှာလိိုက်သည်။ ယခိုင ကညှာခ က်ကိို ဒီဇင် ှာလ ၁၉ ရက်တ င် Melia Hotel ၌ ဖပ လိုပ်ခွဲ ငသှာ MAB ၏ “ပိိုမိို ငကှာင််းမ န်ငသှာ ငနေ့သစ်မ ှာ်းဆီသိိုေ့” အခမ််းအန ်းတ င် ထိုတ်ဖပန်ခွဲ ဖခင််းဖြစ်သည်။
အဆိိုပါ “တစ်သိန််းတိိုင််းမ ှာ တစ်ဆယ်လ ှူ၊ MAB န င ် လက်တ ွဲကူ” လူမှုအက ိ ်းဖပ လိုပ်ငန််းသည် MAB စတင်ြ င ်လ စ်ခွဲ သည ်
၂၀၁၀ ဖပည ်န စ် အခ ိန်မ စ၍ ဆယ်စိုန စ်တိိုင်ငအှာင် ငထှာက်ခ အှာ်းငပ်းခွဲ ငသှာ အသ ို်းဖပ သူမ ှာ်းန င ်အတူ ဖမန်မှာ လူမှု ပတ်ဝန််းက င်ကိို ငက ်းဇူ်းတင်ငသှာအငနဖြင ် ဖပ လိုပ်ငသှာ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ယခို လူမှုအက ိ ်းဖပ အစီအစဉ်တ င် MAB အသ ို်းဖပ သူမ ှာ်းသည် ၂၀၂၀ ဖပည ်န စ်၏ ပထမဦ်းဆ ို်း ၆ လအတ င််း MAB တ င် က ပ်တစ်သိန််း စိုငင ထည ်သ င််းသည ်အခါတိိုင််း ငင ဆယ်က ပ်ကိို မတည်ငင အငနဖြင ် MAB က ထည ်ဝင်လ ှူဒါန််းသ ှာ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င််းမတည်ငင ကိို အသ ို်းဖပ သူမ ှာ်း၏ လှာငရှာက်အပ်န ထှာ်းငသှာ အငကှာင ်မ ှာ်းမ ရယူဖခင််း မဟိုတ် ွဲ MAB ၏ အက ိ ်းအဖမတ်မ ှာ်းမ သှာ မတည်လ ှူဒါန််းသ ှာ်းမည် ဖြစ်ပါသည်။
MAB အငနန င ် ယခိုအစီအစဉ် မစခင် အခ ိန်ကတည််းကပင် ငသ ်းလ ှူဒါန််းဖခင််းကွဲ သိိုေ့ လူမှုအက ိ ်းဖပ အစီအစဉ်မ ှာ်း ဖပ လိုပ်ြူ်း ငသှာ်လည််း “တစ်သိန််းတိိုင််းမ ှာ တစ်ဆယ်လ ှူ၊ MAB န င ် လက်တ ွဲကူ” အစီအစဉ်သည် အကကီ်းဆ ို်းငသှာ လူမှုအက ိ ်းဖပ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
“ကျွန်မတိိုေ့အငနနွဲေ့ ဖမန်မှာ ငရ ြို့ငဆှာင် ဏ်ရွဲြို့ ၁၀ န စ်ဖပည ် အထိမ််းအမ တ်ကိို ဂိုဏ်ဖပ တွဲ အငနနွဲေ့ လူမှုပတ်ဝန််းက င်ကိို တစ်ခိုခို အက ိ ်းဖပ ခ င်ပါတယ်” ဟို ဖမန်မှာ ငရ ြို့ငဆှာင် ဏ် Consumer Banking Department မ Sales and Distribution ၏ Vice President ဖြစ်သူ ငဒေါ်ဧဒင်ထှာ်းင ကီ်းမ ငဖပှာ ကှာ်းခွဲ ပါသည်။ ၎င််းမ ထပ်မ ၍ “ဒီလ ှူဒါန််းမှုက MAB ရွဲြို့ လ ှူဒါန််းမှုအငနနွဲေ့တင် မဟိုတ် ွဲ ကျွန်မတိိုေ့ရွဲြို့ Customers ငတ ရွဲြို့ လ ှူဒါန််းမှုလည််း ပါဝင်တယ်လိိုေ့ ယူဆပါတယ်။ ဒါင ကှာင ် ဒီအစီအစဉ်ရွဲြို့ ရလှာတွဲ ငအှာင်ဖမင်မှုကိို အှာ်းဖပ မပီ်း ငန င်အန ဂတ်မ ှာလည််း ဒီထက်ပိိုအက ိ ်းရ ိမယ ် အက ိ ်းဖပ လိုပ်ငန််းငတ လိုပ်ငဆှာင်နိိုင်မယ်လိိုေ့ ငမ ှာ်လင ်ပါတယ်” ဟို ငဖပှာ ကှာ်းခွဲ ပါသည်။
လ ှူဒါန််းမှု၏ တခ ိ ြို့ကိို MAB စတင်တည်ငထှာင်ခွဲ သည ် လဖြစ်သည ် ဇူလိိုင်လ ၂၀၂၀ ဖပည ်န စ်မ စတင်၍ ငန က်သ ို်းန စ်တှာ ကှာလအတ င််း မမိ င် ိုန််းငတှာ်ကကီ်းသင်ပညှာငရ်းငက ှာင််းန င ် ဓမမစရိယ ိုန််းငတှာ်ကကီ်းသင်ပညှာငရ်းငက ှာင််းရ ိ ဆရှာ၊ ဆရှာမမ ှာ်းကိို ငက ှာင််းမ ငပ်းအပ်သည ် လိုပ်ခလစှာအဖပင် MAB က အပိိုထပ်ငဆှာင််းငပ်းငသှာ စိုငင အဖြစ် ငထှာက်ပ သ ှာ်းမည် ဖြစ်သည်။ ထိိုကွဲ သိိုေ့ ဖပ လိုပ်ရန် MAB မ လ ှူဒါန််းငင လက်ခ သူမ ှာ်းအှာ်း ငင တိို်းပ ှာ်းနှုန််းန င ် ပတ်သက်မပီ်း ပညှာငပ်းရန်န င ် ငန င် လှာမည ်န စ်မ ှာ်းတ င် ၎င််းတိိုေ့၏ ငင မ ှာ်းတိို်းပ ှာ်းငစရန် ရည်ရွယ်ခ က်ဖြင ် Corporate Account (လိုပ်ငန််းသ ို်းအငကှာင ်မ ှာ်း) ကိို
ြ င ်ထှာ်းငပ်းမည်ဖြစ်သည်။ ထိို ဏ်အငကှာင ်မ ှာ်းကိို သက်ဆိိုင်ရှာငက ှာင််းအသီ်းသီ်းမ ပိိုင်ဆိိုင်မည်ဖြစ်ငသှာ်လည််း ဆရှာ၊ ဆရှာမမ ှာ်းမ လည််း မည်သည ် MAB ၏ ATM စက်တ င်မဆိို ငင သှာ်းအငနဖြင ် သ ှာ်းငရှာက်ထိုတ်ယူနိိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤမတည်ငင မ ှာ်းသည် ဆရှာ၊ ဆရှာမမ ှာ်း၏ပ ိုမ န်ရရ ိငနငသှာ လစှာကိို အစှာ်းထိို်းငပ်းအပ်ဖခင််း မဟိုတ် ွဲ ပိိုမိိုတိို်းပ ှာ်းငအှာင် ဖပ လိုပ်ငပ်းဖခင််းဖြစ်သည်။ ထိိုသိိုေ့ဖပ လိုပ်ဖခင််းဖြင ် အရည်အငသ ်းဖပည ်မီငသှာ ဆရှာ၊ ဆရှာမမ ှာ်းအငနဖြင ် ပိိုမိိုငကှာင််းမ န်ငသှာ လူငနမှု ဝကိို ရရ ိပိိုင်ဆိိုင်နိိုင်မည်ဖြစ်မပီ်း မိမိတိိုေ့၏ အသက်ငမ ်းဝမ််းင ကှာင််းပညှာရပ်ကိိုလည််း ဆက်လက်လိုပ်ငဆှာင် နိိုင်ငအှာင် တ န််းအှာ်းငပ်းနိိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိိုေ့အဖပင် MAB အငနဖြင ် ထန််းတပင်မမိ ြို့နယ်ရ ိ အငဖခခ ပညှာအထက်တန််း ငက ှာင််းတ င်လည််း ငက ှာင််းအငဆှာက်အအ ိုမ ှာ်းန င ် ပရိင ှာဂမ ှာ်းလ ှူဒါန််းသ ှာ်းမည်ဖြစ်သည်။
MAB သည် ဖမန်မှာနိိုင်င တစ်ဝန််းတ င် ဏ်ခ ွဲ ၉၈ ခို ြ င ်လ စ်ထှာ်းမပီ်း ဖြစ်ငသှာ်လည််း ပိိုမိိုငအှာင်ဖမင်သည ် ဏ်တစ်ခိုအဖြစ်
ဆက်လက်ကကိ ်းစှာ်းသ ှာ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ “တစ်သိန််းတိိုင််းမ ှာ တစ်ဆယ်လ ှူ၊ MAB န င ် လက်တ ွဲကူ” အစီအစဉ်သည် ငရရ ည် တည်တ ငကှာင််းမ န်ငသှာ နည််းလမ််းဖြင ် ဖမန်မှာ စီ်းပ ှာ်းငရ်းလိုပ်ငန််းမ ှာ်းန င ် လူထိုကိို ငထှာက်ပ အှာ်းငပ်းဖခင််း၊ တက်ကက လှုပ်ရ ှာ်းငစဖခင််းန င ် အတူတူြ ြို့မြိ ်းတိို်းတက်ဖခင််းအစရ ိသည ် အဓိကတန်ြိို်းမ ှာ်းန င ်အတူ MAB ၏ “Better Ways, Better Living” ဟူငသှာ ငဆှာင်ပိုဒ်ကိို ထင်ဟပ်ငစမည်ဖြစ်ပါသည်။
“အခိုလိို MAB ရွဲြို့ ဆယ်န စ်ဖပည ်အထိမ််းအမ တ်ကိို ဆင်န ွဲရသလိို ငန က်ထပ် ငန က်ထပ်န စ်ငတ မ ှာလည််း ခိုလိိုပွဲ ဆင်န ွဲနိိုင်ြိိုေ့ ငမ ှာ်လင ်မပီ်းငတှာ ပိိုမိိုငကှာင််းမ န်တွဲ ဏ်ဖြစ်ငအှာင် ဆက်လက်ကကိ ်းစှာ်းသ ှာ်းပါ မယ်” ဟို ဖမန်မှာ ငရ ြို့ငဆှာင် ဏ်၏ Chief Credit Officer cum Deputy Chief Business Officer ဖြစ်သူ ဦ်းငဇှာ်မိို်းငအှာင်က ငဖပှာ ကှာ်းခွဲ ပါသည်။ “ကျွန်ငတှာ်တိိုေ့ ဒီလူမှု အက ိ ်းဖပ အစီအစဉ်အတ က် အရမ််းကိို စိတ်လှုပ်ရ ှာ်းငနပါတယ်။ အှာ်းလ ို်းရွဲြို့ အငဖခခ အိုတ်ဖမစ်ဖြစ်တွဲ ပညှာငရ်းကဏ္ဍကိို ငထှာက်ပ ဖခင််းအှာ်းဖြင ် ကျွန်ငတှာ်တိိုေ့ နိိုင်င ရွဲြို့ ြ မြိ ်းတိို်းတက်မှုကိို ဖမင်ရြိိုေ့အတ က် ငမ ှာ်လင ်ပါတယ်” ဟို ၎င််းက ထပ်မ ငဖပှာ ကှာ်းခွဲ ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *