အားကစားေလာကတြင္ ညာသန္သူကသာ မ်ားသည္။ ေဘာလံုး၊ လက္ေဝွ႕၊ ခရစ္ကက္၊ ဘတ္စက္ေဘာ၊ Mix Martial Arts အစရွိသည့္ အားကစားနည္းမ်ားတြင္လည္း ဘယ္သန္မ်ားရွိေသာ္လည္း ညာသန္ေလာက္ ပမာဏမ်ားျပားျခင္းမရွိပါ။ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံုအား ကစားနယ္ပယ္တြင္လည္း ဘယ္သန္ကစားသမား ရွားပါးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ေဝွ႕၊ ေမြထိုင္း၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႕၊ Mix Martial Arts  စသည့္ ကိုယ္ခံပညာရပ္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ဘယ္သန္ကစား သမားမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား အထူးသတိျပဳယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုးသတ္သည့္ပံုစံ မတူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘယ္သန္အားကစားသမားမ်ား၏ အားသာခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၁။ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ခန္႔မွန္းရခက္ခဲျခင္း

ညာသန္ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံုအားကစားသမားသည္ ၎ႏွင့္ထိုးသတ္ပံုျခင္းတူေသာ ညာသန္တစ္ေယာက္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ အခက္ အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား သိပ္မရွိႏိုင္ေပ။ ထိုးသတ္ပံုျခင္းတူညီေနေသာေၾကာင့္ နည္းစနစ္ပိုင္း၊ နည္းဗ်ဴဟာပိုင္း ပိုသာသူ၊ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ သတၱိပိုေကာင္းသူက အႏိုင္ရစၿမဲျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘယ္သန္တစ္ေယာက္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရၿပီဆိုပါက အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပိဳင္ ဘက္က ဘယ္သန္ျဖစ္သည္ကို ႀကိဳတင္မသိထားလွ်င္ ဆိုးရြားေသာအေျခအေနႏွင့္ အမွန္ပင္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ညာသန္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လက္သီးထြက္တတ္သည္၊ ေျခကန္ခ်က္ထြက္လာႏိုင္သည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ္လည္း ဘယ္သန္ႏွင့္ေတြ႕ လွ်င္မူ အေနအထားက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ဘယ္သန္အားကစားသမားတစ္ေယာက္သည္ ညာသန္ကစားသမားမ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းရခက္ခဲေသာ ၿပိဳင္ဘက္တစ္ေယာက္ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

၂။ လက္သီးခ်က္မ်ား ပိုမိုျပင္းထန္ျခင္း

ဘယ္သန္အားကစားသမားတစ္ေယာက္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကို ညာလက္သီးျဖင့္ ဆတ္ကနဲထိုးျခင္း၊ ညာဝိုက္လက္သီးမ်ားကို ပထမဦးဆံုး အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ထိုေနာက္တြင္ေတာ့ ျပင္းထန္အားပါလြန္းသည့္ ဘယ္လက္သီးမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ညာ လက္သီးကို အေယာင္ျပကာ ေနာက္မွတစ္ဆက္တည္းလိုက္ပါလာသည့္ ဘယ္လက္သီးခ်က္က ညာသန္ၿပိဳင္ဘက္အတြက္ အလြန္ အႏၲရာယ္မ်ားလွသည္။

ညာသန္အားကစားသမားမွာ ဘယ္ေျခေထာက္ကိုအေရွ႕တြင္တည္ကာ ညာေျခေထာက္ကို အေနာက္ဖက္တြင္ထားေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္က ဘယ္လက္သီး၊ ဘယ္ေျခကန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ဘက္သို႔မဟုတ္ဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ေရာက္လာတတ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပင့္လက္သီးမ်ားအသံုးခ်ရာတြင္လည္း ဘယ္သန္မ်ားက အားပါျပင္းထန္ေသာလက္သီးခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၿဗိတိန္ မန္ခ်က္စတာတကၠသိုလ္မွ ကထိကတစ္ဦးႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ က်မ္းျပဳေနသူ ေကာင္းသား တစ္ဦးတို႔ ပူးတြဲေရးသားေသာ သုေတသနစာတမ္းတစ္ခုအရလည္း လူသားတို႔၏သမိုင္းတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရာတြင္ ဘယ္သန္မ်ားက ညာသန္မ်ားထက္ ပိုမိုႀကံ႕ခိုင္ကာ ညာသန္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ပါရွိသည္။

၃။ ညာသန္မ်ားထက္ ႏိုင္ပြဲပိုမိုမ်ားျပားျခင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က ကမာၻေက်ာ္ အေမရိကန္သတင္းဌာနျဖစ္ေသာ CNN က ထူးျခားေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကိုေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ ထိုသည္က အျခားမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံုအားကစားနယ္ပယ္တြင္ ဘယ္သန္ကစားသမားမ်ားက ဆန္႔က်င္ဘက္က စားသမားမ်ားထက္ ႏိုင္ပြဲရရွိမႈ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

CNN သည္ ၿဗိတိန္မန္ခ်က္စတာတကၠသိုလ္မွ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ ဇီဝေဗဒပညာရပ္ ပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ က်မ္းျပဳေနသူ Thomas Richardson ႏွင့္ အဆိုပါ တကၠသိုလ္မွ ကထိကျဖစ္သူ Tucker Gilman တို႔ ပူးတြဲေရးသားေသာ သုေတသနစာတမ္းကိုကိုးကားကာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ကမာၻတစ္လႊားမွ လက္ေဝွ႕သမားႏွင့္ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံုအားကစားသမား ၁၀၀၀၀ ခန္႔ထံမွ ထိုးသတ္ခဲ့ေသာမွတ္ တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတာင္းခံၿပီး အေျဖထုတ္ခဲ့ရာ ဘယ္သန္အားကစားသမားမ်ား၏ အႏိုင္ရာခိုင္ႏႈန္းက ၅၄ ရာခိုင္းႏႈန္းရွိၿပီး ညာသန္မ်ားက ၄၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းသာ အႏိုင္ရခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္း အမ်ိဳးသမီးၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုမူ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ကမာၻေပၚရွိ လူသားမ်ားအနက္ ဘယ္သန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္႔ရွိသည္ဟု CNN ကေရးသားၿပီး စာတမ္းျပဳစုသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Thomas Richardson ကိုယ္တိုင္ပင္ ဘယ္သန္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

၄။ ထိုးသတ္ပံုကို ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း

ကမာၻေပၚရွိ လူသားမ်ားအနက္ ညာသန္က ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဘယ္သန္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသည္ဟု CNN သတင္းဌာနက ေဖာ္ ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံုအားကစားနယ္ပယ္တြင္လည္း ညာသန္ကစားသမား အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ဘယ္သန္အေရအတြက္ က အနည္းငယ္သာရွိသည္။

Thomas Richardson ႏွင့္ Tucker Gilman တို႔၏ သုေတသနစစ္တမ္းအရ ဘယ္သန္ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံုအားကစားသမားမ်ား၊ လက္ေဝွ႕သမားမ်ားသည္ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ညာသန္ ေလ့က်င့္ေဖာ္မ်ားႏွင့္သာ ေလ့က်င့္ၿပီး ညာသန္ကစားသမားမ်ားကမူ ၎ တို႔ႏွင့္ ထိုးသတ္ပံုျခင္းတူညီသည့္ ညာသန္မ်ားႏွင့္သာ အမ်ားဆံုးေလ့က်င့္သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဘယ္သန္အားကစားသမားအမ်ားစု က ညာသန္မ်ားႏွင့္သာ ေလ့က်င့္ေသာေၾကာင့္ နည္းစနစ္မတူသည့္ကစားသမားမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းကို ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သလို အခ်ိဳ႕ က ညာသန္တစ္ေယာက္လို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ပင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

ညာသန္ကစားသမား အမ်ားစုကေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပံုခ်င္းတူညီသူမ်ားႏွင့္သာ ေလ့က်င့္သလို ဘယ္သန္ကစား သမားတစ္ေယာက္လို ေလ့က်င့္မႈမ်ိဳးလည္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္သန္ကစားသမားမ်ားသည္ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းေရာက္လာလွ်င္ အား သန္သည့္ ဘယ္လက္သီးမ်ား၊ ဘယ္ေျခကန္ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္သလို ၿပိဳင္ဘက္က ထင္မွတ္မထားေသာ ညာလက္သီးခ်က္မ်ား၊ ညာ ေျခကန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

 ONE: Century Part I ႏွင့္ Century Part II ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၿပိ္ဳင္ပြဲႀကီးသည္ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံု ၿပိဳင္ပြဲသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးႏွင့္ အခမ္းနားဆံုးၿပိဳင္ပြဲႀကီးဟု ဆိုႏိုင္သလို ကိုယ္ခံပညာရပ္ေပါင္းစံုတြင္ ထိပ္တန္းတြင္ ရပ္တည္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိေသာ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ၂၈ ဦးအထိ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *