ကမာၻတစ္ဝန္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ Visa မွ သံုးစြဲသူျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္) ကို ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ား၁ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ခံနားလည္မႈ၊ သေဘာထားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ တိက်နက္နဲစြာ တင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ားကို ယမန္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုအသံုးျပဳလာလိုေၾကာင္း ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မွ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုၿခံဳမႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအေပၚ ဆက္လက္၍  ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္လာၾကသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေစာဆံုး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွၾကသူေတြထဲက တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ Visa ဟာ ဒီေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုကို အက်ယ္တဝင့္ ေဝမွ် ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဘဏ္နဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားဟာ လူေတြရဲ႕ ဘဝေနထိုင္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဦးတည္ေလ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဆီကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္စြာလွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြေပးတယ္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ နားလည္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု Visa Myanmar ၏ Country Manager ျဖစ္သူ Lillia Wang က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေျဖဆိုသူ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ယခုအခါ ဘဏ္စာရင္းရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး ယမန္ႏွစ္တြင္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။ ဆက္လက္သိရွိရသည္မွာ စစ္တမ္းတြင္ ဘဏ္စာရင္းမရွိသည့္ ေျဖၾကားသူ

၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

Prepaid Card (ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္အသံုးျပဳကတ္)၊ Credit Card (အေၾကြးဝယ္ကတ္) အစရွိသည့္ ေငြေပးေခ်မႈ ကတ္မ်ားရရွိရန္ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈမ်ားမွာ သိသိသာသာ ျမွင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ယခုအခါ ေျဖဆိုသူ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေငြေပးေခ်မႈကတ္ အသံုးျပဳၾကၿပီး သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး ယမန္ႏွစ္တြင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသည္။ ထို႔အျပင္ လူဆယ္ဦးတြင္ ခုႏွစ္ဦးမွာ ေငြေပးေခ်မႈ ကတ္ရရွိရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ယခင္ႏွစ္ကမူ လူဆယ္ဦးတြင္ နွစ္ဦးသာ ကတ္ပိုင္ဆိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။

(၁ သံုးစြဲသူျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊ မႏၱေလး၊ မေကြး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လူေပါင္း ၅၀၄ ေယာက္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ )

ေငြေပးေခ်မႈကတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္လိုသည့္ အဓိက တြန္းအားမ်ားမွာ “ေခတ္ႏွင့္အမီ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ရန္” ႏွင့္ “ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ ေငြေပးေခ်မႈတစ္ရပ္ကို လက္လွန္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္” တို႔ ျဖစ္သည္။ ကတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေငြသားအေျမာက္အျမားသယ္ယူသြားျခင္းထက္ ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရွိေစၿပီး အေၾကြအမ္းရသည့္ အခက္အခဲမ်ားလည္း မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစသည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဏ္မ်ားအေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထားမ်ားမွာလည္း ဆက္လက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ ဘဏ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟု ယမန္ႏွစ္က ေျဖဆိုသူ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ငါးေယာက္တြင္ ေလးေယာက္ (၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွ လက္ခံခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ေျဖဆိုသူ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက  ဘဏ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေငြေၾကးစီမံရာတြင္ အဆင္ေျပသည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္သံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေငြသားကို ကိုယ္တြယ္အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူ ေလးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္မွာမူ ေငြသားမကိုင္တြယ္ဘဲ ေနထိုင္သြားလိုသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ေနာင္လာမည့္ ၁၅ႏွစ္အတြင္း (သို႔မဟုတ္ ၁၅ႏွစ္မတိုင္မီ) ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေငြသားကိုယ္တြယ္အသံုးျပဳမႈ လံုးဝမရွိေတာ့သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တည္လာဖြယ္ရွိသည္ဟု ေျဖဆိုသူအားလံုးမွာမွ ယံုၾကည္ၾက သည္။

စက္ထဲတြင္ ကတ္ျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကတ္ထည့္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္အစား Contactless Payment ကဲ့သို႔ ေငြေပးေခ်မႈကတ္အား စက္အနား ထိေတြ႕ရံု သို႔မဟုတ္ စက္အနီး (Point of Sales Terminal) မိမိဖုန္းျဖင့္ ထိေတြရံုျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည့္ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုမိုစိတ္ဝင္စားၾကေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေျဖဆိုသူ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ယင္းကဲ့သို႔ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ိဳး သံုးစြဲလိုေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းမ်ားနဲ႕ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးလိုတဲ့ စိတ္ဆႏၵကို အားတက္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ေနၿပီဆိုတာကို ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ သံုးစြဲသူေတြနဲ႔ ကုန္သည္ေတြ အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ေတြကို နားလည္သိရွိၿပီး လက္ခံအသံုးျပဳလာဖို႔အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးဖို႔ဆိုတာ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြသားကိုင္တြယ္သံုးစြဲမႈနည္းပါးတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္း လာဖို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသလို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေငြေပးေခ်မႈနယ္ပယ္အတြင္းက မိတ္ဖက္မ်ားသာမက အျခားမိတ္ဖက္မ်ားနဲ႔ပါ အတူတကြ လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ဆန္းသစ္မႈေတြ ဖန္တီးသြားဖို႔ ကထိကဝတ္ျပဳပါတယ္” ဟု Lillian က နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *