save The Children ၊ UNICEF ႏွင့္ Alive & Thrive အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၍ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအဂ်င္စီ Bridge မွ ဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  Vero မွ PR ႏွင့္ Digital ပိုင္းတို႔တြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ #6la ကမ္ပိန္းသည္ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသို႔ ႀကီးစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည့္အျပင္၊  အဓိက ေျပာၾကားလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ တင္ျပႏိုင္ခဲ့မႈ အရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွ ပညာရွင္ အေျမာက္အျမား၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ဆုမ်ားရရွိခဲ့ျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းတြင္ စံထားရသည့္ ကမ္ပိန္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 “၆လ မိခင္ႏို႔မွတပါး အျခားမလို” ကမ္ပိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ႏို႔မႈန္႔ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း အေၾကာင္းအရာယူဆခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာ တိုက္ေကြ်းျခင္းသည္ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ပါ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အသိပညာ ေပးလိုေသာ ကမ္ပိန္းျဖစ္သည္။

 “မိခင္ေတြ ကိုယ့္ကေလးငယ္ကို  ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔အေနနဲ႔ ဝိုင္းဝန္းအားေပးၾကတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု ရွိေနဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ အခုလို ကမ္ပိန္းမ်ိဳးဟာ အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏို႔မုန္႔ကုမၸဏီေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းေတြကို ေၾကာ္ျငာၿပီး ေရာင္းအားေကာင္းေအာင္ လုုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိခင္ႏို႔ကို ေမြးစကေန ေျခာက္လအတြင္းမွာ တိုက္ေကြ်းရင္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးဆိုတာကို အသိပညာေပးဖို႔အတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္” ဟု Save the Children မွ Communications၊ Advocacy ႏွင့္ Campaigns ဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Andy Nilsen က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးငယ္ သံုးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ေလာက္က အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းျခင္းဟာ ကေလးမ်ား ေသဆံုးမႈႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ အာဟာရနဲ႔ ဥာဏ္ရည္ဖြံၿဖိဳးေရးတို႔ကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ မိခင္ႏို႔သာတိုက္ေကြ်းျခင္းကို အထူးပဲ ေထာက္ခံအားေပးပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္သားသမီးေတြကို ဘယ္လိုမွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေကြ်းေမြးရမယ္ဆိုတာကို ေျပာျပႏိုင္တဲ့ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ေရးသားထားတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို   ရရွိႏိုင္မႈဟာလည္း အထူးလိုအပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလို #6la ကမ္ပိန္းမ်ိဴးဟာ အရမ္းကို အေရးႀကီးလွပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ UNICEF ကိုယ္စားလွယ္  Ms. June Kunugi က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကမ္ပိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူေပါင္း သန္း ၂၀၀ ခန္႔ဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွ ေမြးဖြားမႈ ၄ ခုတြင္ ၁ ခုကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ေမြးကင္းစမွ ေျခာက္လအတြင္း မိခင္ႏို႔ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ တိုက္ေကြ်းျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းကို မိခင္ႏို႔သာ တိုက္ေကြ်းရန္ တိုက္တြန္းအားေပးၿပီး မိခင္တို႔၏ ဘဝကို ဂုဏ္ျပဳကာ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ သတင္းစကားတစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ အေရးပါမႈကို #6la ကမ္ပိန္းက အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“ကေလးေတြရဲ႕ ပထမေျခာက္လတာကာလမွာ မိခင္ေတြေပးႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္မြန္ဟာ အစာအာဟာရ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းေတြကို မိခင္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူတို႔အတြက္ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့သူေတြဟာ မိခင္ေတြကို ဂုဏ္ျပဳေပးသင့္ပါတယ္။” ဟု Bridge မွ Creative Director Donald Eastwood က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီး သားဖြားဆရာမမ်ားပါဝင္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးအပ္သည့္အဖြဲ႔မ်ားမွ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေသာ မိခင္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး မိခင္ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကြ်းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာမ်ားကို ေဝမွ်ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျခာက္လအတြင္း မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာ တိုက္ေကြ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသသည့္ လက္ပတ္ပါ၀င္ေသာ အထုတ္မ်ားကို ရရွိသည္။ ထိုအထုတ္မ်ားထဲတြင္ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားအျပင္ တစ္လၿပီးတစ္လ မိခင္ႏို႔ခ်ိဳသာ တုိက္ေကြ်းရန္ အားေပးထားသည့္ စာရြက္မ်ားပါဝင္သည့္ အထုတ္ငယ္ေလးမ်ားရရွိခဲ့ၾကၿပီး mHealth app ျဖစ္တဲ့ MayMay app သို႔ ဝင္ေရာက္ကာ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိရယူႏိုင္သည္။

အဓိက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခ်က္အရ မိခင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္စဥ္ ၎တုိ႔ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ပုဂၢလိက “Influencers” မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရသည္ဟု သိရွိထားျခင္းေၾကာင့္ မိခင္မ်ားမွလည္း ကေလး ၆ လအထိ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာတိုက္ေကၽြးေနစဥ္ ၄င္းတို႔နားတြင္ရွိေနသည့္ အေရးပါဆံုးေသာသူမ်ားအတြက္ လက္ပတ္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

 “ခ်စ္သုေဝ၊ R ဇာနည္၊ ဝတ္မႈန္ေရႊရည္၊ ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔စမ္းႏွင့္ ေဒါက္တာေစာဝင္းတို႔ဟာ သူငယ္ခ်င္း၊ အေဖ၊ အစ္မ၊ အဘြား ႏွင့္ ေဒါက္တာ အေနနဲ႔ ပါဝင္ၿပီး ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက သတ္မွတ္ခံယူခ်က္ေတြကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အျပင္ ႏို႔တိုက္ေကၽြးေနတဲ့ မိခင္ေတြအတြက္ ေကာင္းတဲ့ လႊမ္းမိုးမႈေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အဆိုေတာ္ ဆုန္သင္းပါရ္ဟာ ကမ္ပိန္းေနာက္ဆံုးေန႔ထိ သူမရဲ႕သမီးေလးကို ၆ လအထိ မိခင္ႏို႔သာတိုက္ေကၽြးသြားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စံထားရတဲ့ မိခင္ပါပဲ” ဟု Donald က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီကမ္ပိန္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈတစ္စိတ္တစ္ေဒသဟာ အခုလိုလႊမ္းမိုးမႈရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ အားေပးေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ထိုအခ်ိန္၌ ကမ္ပိန္းကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ Vero ျမန္မာမွ Strategic Planner ျဖစ္သူ မျမသစၥာသန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒီကမ္ပိန္းမွာ မိခင္ေတြတင္မကပဲ မိခင္ေတြ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်တဲ့အခါမွာ အေရးပါတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့ မိသားစုဝင္ေတြ၊ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြ၊ Health Specialist ေတြလည္း ဒီကမ္ပိန္းမွာ ပါဝင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာလည္း အေရးပါလွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Social Influencers ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အေရးပါေၾကာင္းကို သိရွိတာေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ေပးခ်င္တဲ့ Message ကို လူေတြဆီ ေသခ်ာေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိက လႊမ္းမိုးႏိုင္သူေတြနဲ႔အတူ ဒီကမ္ပိန္း ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ႔ရပါတယ္။ ဒီကမ္ပိန္းအဆံုးမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ထိပ္တန္း Influencers အေယာက္

၅၀ အထိ ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ကေလးအသက္ ၆ လအထိ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ျပီး လႈပ္ရွားေထာက္ခံ ခဲ႔ၾကပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“လႈမႈအသိုင္းအဝိုင္းဝန္းက်င္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္လာဖို႔ တိက်ေသခ်ာၿပီး အေသးစိတ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြ လိုအပ္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေပးခ်င္တဲ့ Message ကို ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရးလမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံက ထိပ္တန္း စာေစာင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး  မိခင္ေတြအတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအျပင္ မိခင္ႏို႔ခ်ိဳတို္က္ေကြ်းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပညာေပးသတင္းေတြကို သိရွိေအာင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး May May Appနဲ႔ ၎ရဲ႕ Facebook page မွတစ္ဆင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြကို အြန္လိုင္းေပၚကိုေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။” ဟု မျမသစၥာသန္းက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ အဓိကအေရးပါသူမ်ားကိုပါ ပါဝင္ေစလာကာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးမားလာၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ကမ္ပိန္းၿပီးဆံုးခါနီးတြင္ KBZ ဘဏ္မွ ပထမဦးဆံုး မိခင္ႏို႔ တိုက္ေကြ်းႏိုင္သည့္ အခန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္ ႏို႔တိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ဝင္ေငြရနားခ်ိန္မ်ား ထည့္ သြင္းေပးရန္ HR ေပၚလစီကို ျပဳျပင္ေရးဆြဲခဲ့ကာ ကမ္ပိန္းရုပ္ရွင္ကို ရုံးခြဲ ၅၀၀ ေက်ာ္တြင္ ျပသခဲ့သည္။ City Mart မွလည္း အေရာင္းဝန္ထမ္းအားလံုးကို Supporter လက္ပတ္မ်ားေပးၿပီး Supporter Packs မ်ား ေရာင္းရေငြကို ကမ္ပိန္းသို႔ ျပန္လည္လႈဒါန္း၍ စူပါမားကတ္ ၃၈ ခု ၌ ကမ္ပိန္း message မ်ားကို ျပသကာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။

“ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္ဝင္တာဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈျဖစ္ဖို႔အတြက္ အဓိက အတားအဆီးေတြထဲကတစ္ခုပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ဦးေဆာင္သူေတြကို ပါဝင္လာေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပးရင္းနဲ႔ #6la ကမ္ပိန္းက အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးထဲ တိုက္ေကၽြးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တကယ့္ အတားအဆီးေတြကို သတ္မွတ္ေဆြးေႏြးနိုင္ဖို႔အတြက္ အံံ့ၾသဖို႔ေကာင္းေလာက္တဲ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကမ္ပိန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈကို အားေပးတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ေတြ ပိုမိုေပါေပၚက္လာဖို႔ အေရးပါတဲ့ စ မွတ္တစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု Alive & Thrive ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြက္ ပရုိဂရမ္ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Roger Mathisen က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃ လ အခ်ိန္အတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူေပါင္း သန္း ၂၀ နီးပါးထံ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ #6la ကမ္ပိန္းသည္ မိခင္ႏို႔ တစ္မ်ိဳးတည္း တိုက္ေကၽြးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူလြဲမွားမႈမ်ားကို ကူညီတိုက္ဖ်က္ေပးရင္း မိခင္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ အားေပးကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကမ္ပိန္း မစခင္ႏွင့္ ကမ္ပိန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တို႔ကို ေလ့လာရာ ယခုအခါ

၅ ေယာက္တြင္ ၃ ေယာက္သည္ ကမ္ပိန္းအေၾကာင္းကို သိရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အႀကံ႕ခိုင္ဆံုး၊ ဥာဏ္အေကာင္းဆံုး၊ အက်န္းမာဆံုး၊ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး ကေလးငယ္ျဖစ္ေစရန္ ေမြးစမွ ၆လအထိ မိခင္ႏို႔မွ တစ္ပါး အျခားအရာမ်ား တိုက္ေကၽြးရန္ မလိုေၾကာင္း သေဘာတူညၾကသည္။

ဤကမ္ပိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔ပုဂၢလိက အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ “ဒီအက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံက ကေလးေတြရဲ႕ ဘဝကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ တူညီတဲ့ စိတ္အား ထက္သန္မႈေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ UNICEF ကိုယ္စားလွယ္ Ms. June Kunugi က ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ “ပါဝင္သူေတြအားလံုးကလည္း တူညီတဲ့ ပရိုဂရမ္ေတြမွ တစ္ဆင့္ အာဟာရျပည့္ဝေရးအတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ #6la ကမ္ပိန္းသည္ လူမႈနယ္ပယ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး၏ စြမ္းအားႏွင့္ အေရးပါေသာ Message မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ လူမ်ားစုေပါင္းကာ လုပ္ကိုင္ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႀကီးမားသည့္ အလားအလာတို႔အတြက္ ဥပမာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အေျခခံ၍ ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္  ကမ္ပိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိခင္မ်ားႏွင့္တကြ ၎တို႔၏ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားထံ ပိုမိုေရာက္ရွိရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *