ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔မွတ္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလြန္သိသာထင္ရွားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးကို ေတြ႔ႀကံဳလာေနသည္ဟု အမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ အမွတ္ တံဆိပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းရွိ Influencer တို႔၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ အထူးစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိကာ လူငယ္မ်ားသည္ Influencer ေခတ္ဟုေခၚေသာ ေခတ္ကာလအသစ္တစ္ရပ္ထံသုိ႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးဝင္လာေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။  အြန္လိုင္း Influencer ဆိုသူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာတို႔တြင္ လူအမ်ားကေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္သည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ Influencer မ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ ရရွိလာခဲ့သည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  အြန္လိုင္း Influencer မ်ားသည္ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေပၚ  မည္မွ်လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္ဆိုသည္ကို တိုင္းတာသိရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။  

စီးပြားေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္မွာ Influencer မ်ားက ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္းကို (အမ်ားစုသည္ ယင္းသို႔ ေထာက္ခံမႈမွာ အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆသည္) ႏွစ္သက္သေဘာက်ကာ၊ ထိုသုိ႔ ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္းကို မိမိမိတ္ေဆြမ်ားက ေျပာဆိုသကဲ့သို႔ပင္ အျခားေၾကာ္ျငာပံုစံမ်ားထက္ ပို၍ ယံုၾကည္ၾကသည္။ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ PR၊ ဆိုရွယ္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ Vero သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္းရွိသူမ်ားကို အေမးအေျဖမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Influencer မ်ား၏ ေခတ္ဦး (The Rise of Influencers in the Golden Land)” ဟု အမည္ ေပးထားေသာ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္စာတမ္းကို http://veroasean.com တြင္ အခမဲ့ ေဒါင္းလုတ္ ရယူႏိုင္သည္။  

“Influencer တစ္ဦးအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအေပၚ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လို ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း၊ သူ႔ရဲ႕ အြန္လိုင္း 

Follower ေတြနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈေတြ လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြက အျခားမီဒီယာပံုစံေတြထက္ ပိုၿပီးသာလြန္ပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ နည္းလမ္းဗ်ဴဟာေတြ အားလံုးအတြက္ Native Content က သိပ္အေရးပါ လာတဲ့ အခုလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက Influencer ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာ့လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဆီကို ေရာက္ရွိႏိုင္ဖို႔ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ႏိုင္မယ့္၊ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လူေတြၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုယံုၾကည္မႈကေန ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ေအာင္ျမင္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Vero ၏ Regional Director ျဖစ္သူ Raphael Lachkar က ဆိုသည္။  

မန္မာ့လူငယ္ထုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း  

ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ Influencer တစ္ဦးဆိုသည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခု အတြက္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာေပၚတြင္ ေစာင့္ၾကည့္သူ အလံုအေလာက္ရွိေနသည့္ ဘေလာ့ဂါ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း ေပၚတြင္ ေက်ာ္ၾကားမႈရွိသူကို ဆိုလိုသည္။  ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအေပၚ Influencer မ်ား၏ Follower မ်ားက စိတ္ဝင္စားလာ ၾကရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အစြမ္းမ်ိဳးရွိသည့္အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ သမာရိုးက် ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္မဝင္စားသည့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြသူေတြအေနျဖင့္ Influencer မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ Influencer မ်ားဟု ဆိုရာတြင္ အလွအပေရးရာ၊ ဖက္ရွင္ေရးရာဘေလာ့ဂါမ်ား၊ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ပိုင္းကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ 

ေဖ်ာ္ေျဖေရးသက္သက္တင္ဆက္သူမ်ား စသည္ျဖင့္  ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ နယ္ပယ္မ်ိဳးစံုတြင္  ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ အျခား မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားစုေသာ Influencer မ်ားသည္ အြန္လိုင္းေပၚ တြင္ ၎တို႔၏ နာမည္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ေသာ သာမန္လူသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  

“အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာရွိတဲ့ Millenial မ်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ Gen Z မ်ိဳးဆက္ေတြဟာ သမားရိုးက် ေၾကာ္ျငာတဲ့ ပံုစံကို မယံုၾကည္ၾကသလို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကျခင္းလည္း မရွိၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့့္ သူတို႔နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး တြဲျမင္လို႔ရတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ဖန္တီးျခင္းကိုေတာ့ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္ၾကပါတယ္” ဟု Vero ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ Mr.Brian Griffin က ေျပာၾကားသည္။ “သူတို႔ဟာ အခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းရတာကို ႀကိဳက္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေပးႏိုင္တာကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။ အတိုခ်ံဳးေျပာရရင္ေတာ့ သူတို႔ဟာ ဒီဂ်စ္တယ္နဲ႔ Offline အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတာပါ။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ Brand ေတြအေနနဲ႔ သမားရိုးက် ေၾကာ္ျငာတဲ့ဓေလ့ထံုးစံေတြကေနခြဲထြက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာဖန္တီးျခင္းေတြ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြ၊ Influencer ေတြနဲ႔ Engagement ပိုမ်ားလာေအာင္  လုပ္တာမ်ိဳးေတြကို ပုိမို အားထုတ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အမွန္စင္စစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Gen Z မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ Millenial မ်ိဳးဆက္မ်ားၾကားရွိ Generation ကြာဟခ်က္မွာ Influencer မ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အကၽြမ္းဝင္ေစသည့္ အဓိကရင္းျမစ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိဘဲ အသက္အရြယ္ ပိုငယ္ေသာ လူငယ္မ်ားမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာမႈေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ Gen Z မ်ိဳးဆက္ မ်ားမွာ ၎တို႔၏  ဝင္ေငြမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းပါးေသာ္လည္း ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ Millennial မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရလွ်င္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ Gen Z မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ Influencer မ်ားမွ ေၾကာ္ျငာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေၾကာ္ျငာမ်ားကို သိရွိၾကေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွာလည္း မ်ားစြာကြဲျပားေနၾကေသး သည္။ Gen Z မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ လူအမ်ားစု အသံုးျပဳၾကသည့္  Facebook တြင္ သာမက အျခားေသာ အြန္လိုင္း မီဒီယာ Platform မ်ားတြင္ပါ Influencer မ်ားအား  Follow  လုပ္ၾကသည္။   Gen Z မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ Youtube ကို ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ Instagram ကို ၂၃  ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳေနၾကစဥ္တြင္   Millennial မ်ိဳးဆက္ မ်ားသည္ Youtube ကို ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း  ႏွင့္ Instagram ကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ  အသံုးျပဳလ်က္ရွိၾကသည္။ 

Vero Myanmar ၏ Strategic Planner ျဖစ္သူ မျမသစၥာသန္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ Gen Z ေတြက ပထမဆံုးေသာ တကယ့္ကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္မ်ိဳးဆက္ပါပဲ။ သူတို႔ေတြက သူတို႔ရဲ႕ အစ္ကိုေတြ အစ္မေတြနဲ႔ မတူဘဲ ဒီဂ်စ္တယ္လမ္းေၾကာင္း အျပင္က Content ေတြကို ယံုၾကည္လက္ခံေလ့မရွိပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈပံုစံက သမားရုိးက် Facebook  စာမ်က္ႏွာထက္ ပိုက်ယ္ျပန္႔ၾကသလို အင္တာနက္ကို ေရြးခ်ယ္မႈေတြရွိတဲ့ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္  ကိုယ္ပိုင္ခံစားမႈ  အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ အၿမဲလိုက္ပါ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္  Influencer ေတြဆိုတာက ကိုယ္ပိုင္ခံစားမႈ အေတြးအျမင္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေနတဲ့ Ambassador ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

ျမန္မာ့ ပထမဆံုး လႈမႈကြန္ရက္မ်ိဳးဆက္၏ အျမင္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း 

ဤေလ့လာမႈ စာတမ္း၌ ဝင္ေငြႏွင့္ က်ား၊ မ (လိင္) ေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲလြဲသြားတဲ့ အျပဳအမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဝင္ေငြ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူမ်ားသည္ Facebook တြင္ သာမက အျခားဆုိရွယ္ မီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကၿပီး ေန႔စဥ္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္း၊ Post မ်ားတြင္ ပါဝင္တံု႔ျပန္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းတို႔ကို ပိုမိုျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ Influencer မ်ားကို Follow လုပ္ၿပီး Engage လုပ္ၾကသည့္အျပင္  Influencer မွ ေထာက္ခံေပးသည့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ဝယ္ယူတတ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ Influencerကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားမွာမူ Youtube Video Content ကို ပိုမိုသေဘာက်ၿပီး Influencer ၏ ပံုစံအျပဳအမူထက္ ၎တို႔၏အျမင္ကို ပိုမို၍ အေလးထားသည္။  

ဤေလ့လာစမ္းစစ္ခ်က္စာတမ္းတြင္ Influencer မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ ထားသည္။ Follower မ်ား ေတြ႕ျမင္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ Content မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပရိသတ္ရွာေဖြျခင္း၊ ျမန္မာ Identityႏွင့္ ေကာင္းေသာ Character တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အျခားေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာပလက္ေဖာင္းအသစ္မ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာျခင္းတို႔အျပင္ မိမိ၏ ပံုစံႏွင့္ မိမိအသံုးျပဳေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ဤေလ့လာစမ္းစစ္ခ်က္စာတမ္းသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေနလူတန္းစားသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ လူမႈကြန္ရက္သံုးစြဲမႈ အေပၚလိုက္၍ ၎တို႔၏  သေဘာထားမ်ား၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ေျပာင္းလဲ လာသည့္ အေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူအမ်ားစုက Banner Ads နဲ႔ Pop-ups ေတြက အဓိက အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာျဖစ္ခဲ့တဲ့ Ad-blockers မတိုင္ခင္ အခ်ိန္ကို မမီခဲ့ပါဘူး” ဟု Vero Myanmar ၏ Planning & Operations Director ျဖစ္သူ Solange Couturier က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒါ့အျပင္ သူတို႔ဟာ လူမႈကြန္ရက္နဲ႔ အြန္လိုင္းဗီဒီယိုေတြရဲ႕ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ဆက္ႏြယ္ လာမႈကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာ နည္းလမ္းအေဟာင္းေတြ အသံုးဝင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အင္တာနက္ဟာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အေနအထားနဲ႔ အသံုးျပဳလို႔ရလာတာေၾကာင့္ သူတို႔ေတြဟာ သမားရိုးက် ပံုစံေတြကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကဘဲ အသစ္ျဖစ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုပဲ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လ်င္ျမန္တဲ့ေစ်းကြက္ထဲက ငယ္ရြယ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဆီကို ေရာက္ရွိႏိုင္ဖို႔ Influencer ေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *